• კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში

  • საგადასახადო დავებში წარმომადგენლობა და დამკვეთის ინტერესების დაცვა

    • საგადასახადო დავებში წარმომადგენლობა გულისხმობს დარიცხვის საფუძვლების სამართლებრის შეფასებას, საჩივრის მომზადებას და დავის განხილვის ყველა ეტაპზე დამკვეთის ინტერესების დაცვას.
  • წინასწარი გადაწყვეტილების პროცესში სრული მხარდაჭერა

    • წინასწარი გადაწყვეტილების პროცესში მხარდაჭერა მოიცავს დამკვეთის საგადასახადო რისკების იდენტიფიცირებას, წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის წერილის მომზადებას და  შემოსავლების სამსახურთან განხილვის დროს დამკვეთის ინტერესების დაცვას.
  • კომპანიის მიზნების შესაბამისად ოპტიმალური საგადასახადო რეჟიმის შერჩევა

  • უცხოური კომპანიებისათვის საქართველოში ეფექტური საგადასახადო რეჟიმების შერჩევა

ჩვენი მომსახურებით სარგებლობენ: