ჩვენი გუნდი

გიორგი ყაველაშვილი

მმართველი პარტნიორი
 • განათლება:  
 • 2004-2005 წლებში სწავლობდა ვარშავის ეკონომიკის უნივერსიტეტში - ასპირანტურა. 
 • 2003 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი.
 • 2003 წელს სწავლობდა ვენაში, Joint Vienna Institute “APPLIED ECONOMIC POLICY COURSE – AEP9”

 • გიორგი ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 • სამუშაო გამოცდილება:
 • ამჟამად:შპს ალტიდო - მმართველი პარტნიორი

 • 2016-2017 შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" - გენერალური დირექტორი

 • 2012-2013:შპს ედრესი, შპს ფორფიტი - ფინანსური დირექტორი

 • 2011-2012:საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - მინისტრის მოადგილ

 • 2010-2011:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი
 • აღნიშნულ პოზიციაზე მუშაობის მთავარი მიღწევაა ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღება, რომელიც ძალაში 2011 წლის 1 იანვარს შევიდა, აგრეთვე, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ - #996, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩაარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე  - #994 და სხვა).

 • ამავე პერიოდში გიორგი იყო ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დავების განხილვის საბჭოს წევრი.

 • 2009-2010:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - საერთაშორისო დაბეგვრის სამმართველოს უფროსი
 • მისი მუშაობის პერიოდში გაფორმდა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შეთანხმებები შემდეგ სახელმწიფოებთან: 
 •  •  სლოვაკეთის რესპუბლიკა
 •  •  უნგრეთის რესპუბლიკა
 •  •  დიდი ბრიტანეთი (ცვლილებები)
 •  •  ლატვია (ცვლილებები)
 •  •  ავსტრია (ცვლილებები)
 •  •  ყატარის სახელმწიფო
 •  •  არაბთა გაერთიანებული საემიროები
 •  •  ეგვიპტე
 •  •  ბაჰრეინის სამეფო.

 • 2008-2009:შპს კალა-კაპიტალი - ფინანსური დირექტორი

 • 2007:საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია -პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში

 • 2005-2006:საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე

 • 2003-2004:სს სახალხო ბანკი - კოორდინატორი

 • 2000-2003:სოციალურ-ეკონომიკური კვლევების ცენტრი - “CASE-Transcaucasus” 
 • ”Macroeconomic and Structural reforms’ advise to the Government of Georgia” - ეკონომისტი

 • 1999-2000:შპს კორამედი - უმცროსი ეკონომისტი

 • 1998-1999:შპს ფარმალექსი - მარკეტინგის მენეჯერის თანაშემწე