საბუღალტრო და ფინანსური მომსახურება

• კომპანიის მიმდინარე საქმიანობის სრული საბუღალტრო მომსახურება


• კომპანიის მიმდინარე საქმიანობის ფინანსური ანგარიშგებების (მოგება-ზარალის უწყისი, ფულის მოძრაობის უწყისი, ბალანსის უწყისი) წარმოება საქართველოს და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად


• კომპანიის სრული ფინანსური მენეჯმენტის წარმოება