2021 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა დღგ-ის ახალი კარი. შეიცვალა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების განმარტება. სსკ-ის 158 მუხლის თანახმად დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:

  • დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება;
  • დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა;
  • საქონლის იმპორტი.

ამ შემთხვევაში ყურადღებას გავამახვილებთ ტერმინზე „ანაზღაურების სანაცვლოდ“ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა.

საქონლის მიწოდების ნაწილში საგადასახადო კოდექსი აკონკრეტებს თუ, რა შემთხვევაში არ იბეგრება უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება დამატებული ღირებულების გადასახადით. სსკ-ის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ა) ქვეპუნქტი: „ანაზღაურების სანაცვლოდ, საქონლის მიწოდებად ასევე განიხილება: ა) დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. ამასთანავე, საქონლის გადაცემა/გამოყენება ნიმუშის ან მცირე ღირებულების საჩუქრის სახით, არ განიხილება ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებად“.

მომსახურების გაწევის შემთხვევაში ანაზღაურების სანაცვლოდ გაწეულ მომსახურებას უთანაბრდება უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების შემდეგი შემთხვევები:  „დასაბეგრი პირის მიერ მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა მისი დაქირავებული პირის პირადი სარგებლობისთვის ან საკუთარი საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით“ (სსკ-ის 1601 მუხლის მე-2 ნაწილის ა) ქვეპუნქტი). ამ შემთხვევაში შემოდის შეფასებითი კრიტერიუმი „პირის საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით ქმედება“. ამ ჩანაწერით საგადასახადო კანონმდებლობა განმარტავს, რომ თუ პირის ქმედება (ამ შემთხვევაში მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა) არ გამომდინარეობს მისი ეკონომიკური საქმიანობის მიზნებისგან ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრას. ამგვარი შემთხვევა განხილულია შემოსავლების სამსახურის მეთოდურ მითითებაში „დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ“ (12.01.2023, ბრძანება #207, დანართი #08).

მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა საშუალებას იძლევა არ დაიბეგროს დამატებული ღირებულების გადასახადით დასაბეგრი პირის მიერ უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება თუ, ეს დაკავშირებულია ამ პირის ეკონომიკურ საქმიანობასთან.

რადგანაც საქმე გვაქვს შეფასებით კრიტერიუმთან, გადასახადის გადამხდელის გადაწყვეტილება (არ დაბეგროს მის მიერ უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება) გამყარებული უნდა იყოს კარგად არგუმენტირებული პოზიციით, იმ თვალსაზრისით რომ ეს ქმედება გამომდინარეობს მისი ეკონომიკური საქმიანობის მიზნებისგან.