საბუღალტრო მომსახურება კომპანიებისა და მეწარმე ფიზიკური პირებისთვის
 • ყოველდღიური გატარებები საბუღალტრო პროგრამაში
 • საბანკო გადარიცხვების წარმოება
 • პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება/რეკომენდაციების გაცემა
 • დებიტორ-კრედიტორებთან პერიოდული შედარება
 • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება
 • გაფორმებული/გასაფორმებელი ხელშეკრულებების საგადასახადო კუთხით რევიზია და რეკომენდაციების გაცემა
 • სხვა მიმდინარე კონსულტაციები
საბუღალტრო მომსახურება მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირებისთვის
 • ყოველდღიური გატარებები საბუღალტრო პროგრამაში
 • საბანკო გადარიცხვების წარმოება
 • პირველადი დოკუმენტაციის მოწესრიგება/რეკომენდაციების გაცემა
 • დებიტორ-კრედიტორებთან პერიოდული შედარება
 • საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება
 • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება
 • გაფორმებული/გასაფორმებელი ხელშეკრულებების საგადასახადო კუთხით რევიზია და რეკომენდაციების გაცემა
 • სხვა მიმდინარე კონსულტაციები
საგადასახადო აუდიტი
 • კომპანიის საქმიანობის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტი.
 • არსებული ხარვეზების გამოვლენა და დამკვეთისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა.
 • აუდიტის შედეგების მიხედვით საბუღალტრო პროგრამის გასწორება.
 • აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრაში დახმარება.