საკონსულტაციო საქმიანობა

• კონსულტაციების საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში


• კომპანიის საქმიანობისთვის ოპტიმალური საგადასახადო რეჟიმის შერჩევა არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად (საგადასახადო სტრუქტურირება)


• საერთაშორისო კომპანიებისათვის საქართველოში ეფექტური საგადასახადო რეჟიმების შერჩევა და კონსულტაციების გაცემა


• გარიგებათა შეფასება (transfer pricing)


• პროექტების შეფასება (due diligence) 


• იურიდიული კონსულტაციები


• საგადასახადო ორგანოებთან კომპანიის ურთიერთობის წარმართვა. 


• საგადასახადო დავებში კომპანიის ინტერესების დაცვა


• საბანკო და საფინანსო დაწესებულებებთან კომპანიის ურთიერთობის წარმართვა.


• ბიზნეს გეგმების, პრეზენტაციების, პროექტების მომზადება ადგილობრივი და საერთაშორისო მოხმარებისთვის.