აუდიტი

• საგადასახადო აუდიტი: კომპანიის საქმიანობის საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტი; ხარვეზების გამოვლენა და დამკვეთისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა, ხარვეზების აღმოფხვრაში დახმარება.


• ფინანსური აუდიტი: კომპანიის საქმიანობის  აღრიცხვის რევიზია, საქართველოს და საერთაშორისო ფინანსურ სტანდარტებთან შესაბამისობის აუდიტი და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა.


• თემატური აუდიტი: დამკვეთის სურვილის მიხედვით კომპანიის საქმიანობის და კონკრეტული პერიოდის კონკრეტული მიმართულების აუდიტი.